H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji UY-AR Merkezi Yönetmeliği

  (Bu Yönetmelik Resmi Gazetenin 23 Eylül 1993 gün ve 21707 sayısında sayfa 17-18 de yayınlanmıştır.)

  Kuruluş

  Madde 1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 3/j ve 7/d-2'nci maddeleri uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 20/5/1993 gün ve 93-56 sayılı kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23/8/1993 gün ve B.30.0.EÖB.0.00.03/04.04.3255-16690 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

  Kapsam

  Madde 2 - Hacettepe Üniversitesi'nde, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda uygulama araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulmuştur.

  Amaç

  Madde 3 - 'Merkez'in amacı:

  1. Bugünkü enerji kaynaklarının ve onların üretim merkezlerinin çevreye olumsuz etkilerini giderici araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, yeni yöntemler geliştirmek,
  2. Temiz enerji üretme, temiz enerji kaynaklarına yönelme konularında araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak ve bu çalışmaları isteklendirici etkinliklerde bulunmak,
  3. Yeni ve temiz enerji konularında çalışanların aralarındaki iletişimi arttırıcı etkinliklerde bulunmak, bu konularda yapılan çalışmaları yaymak ve duyurmak,
  4. Yeni ve temiz enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar yapmak,
  5. Hacettepe Üniversitesi'nde ilgili Bölümler arasında yeni ve temiz enerji konularında yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını, gelen istekler doğrultusunda, yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak,
  6. Yeni ve temiz enerji konularında çalışan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, var olan ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi yapmak,
  7. Gerek kamu, gerekse özel sektörün yeni ve temiz enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
  8. Kamuoyunu, yeni ve temiz enerji konularında bilinçlendirici, aydınlatıcı etkinliklerde bulunmak,
  9. Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili kurumları ile işbirliği yaparak yeni ve temiz enerji konularında her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,
  10. Yeni ve temiz enerji konuları ile ilgili gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, geliştirmektir.

  Organlar

  Madde 4 - 'Merkez'in organları şunlardır:

  1. Merkez Müdürü
  2. Merkez Yönetim Kurulu

  Merkez Müdürü

  Madde 5 - Merkez Müdürü, Merkez'in çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

  Merkez Müdürü, Merkez'in amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkez'in bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkez'i temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

  Merkez Müdürü görevinden ayrıldığı durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Vekil bırakmadan ayrılma durumunda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden öğretim görevinde en kıdemli olan öğretim üyesi Müdüre vekalet eder.

  Merkez Yönetim Kurulu

  Madde 6 - Merkez Yönetim Kurulu, Merkez'in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından Rektörce atanan beş öğretim üyesinden oluşur.

  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez'in yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Merkez'in çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
  2. Merkez'in yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar.
  3. Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.
  4. Merkez Müdürünün, Merkez'in yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır.
  5. 2547 sayılı Yasa ile verilen diğer görevleri yapar.

  Kadrolar

  Madde 7 - Merkez'in akademik, teknik ve idari personel gereksinimi, usulüne göre Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmeli personel yada 2547 sayılı Yasanın 13 üncü maddesine göre Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

  Mali Hükümler

  Madde 8 - Merkez'in gelirleri şunlardır:

  1. Üniversite bütçesi ile tahsis edilecek ödenekler,
  2. Yardımlar ve bağışlar,
  3. Merkez'in faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
  4. Diğer gelirler.

  Yürürlük

  Madde 9 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara

yetammaster@hacettepe.edu.tr

Yasal Sorumluluk Sınırı : Bu web sitesindeki bilgiler dikkatli bir biçimde hazırlanmış olmasına karşın, Hacettepe Üniversitesi YETAM doğruluğunu garanti etmez ve edemez. Bu bilgileri kullanmak kişilerin kendi sorumluluğundadır ve doğacak zararlardan Hacettepe Üniversitesi YETAM sorumlu tutulamaz.